Prof. Dr. M. Derya Balbay: ROBOTİK SİSTEKTOMİ SONRASI ÜRİNER DİVERSİYON İNTRAKORPOREAL Mİ EKSTRAKORPOREAL YÖNTEMLE Mİ YAPILMALI?

Robotik sistektomi sonrası üriner diversiyonlar çoğunlukla ekstrakorporeal (EKÜD) yöntemle yapılır. Bu yöntemde genellikle sistektomi ve lenfadenektomi sonrasında karın ön duvarında bir kesi yapılarak barsaklar dışarı alınır, istenilen uzunluktaki segment gastrointestinal trakttan ayrılarak ileal loop veya ortotopik mesane yapılarak ameliyat tamamlanır. Çok az sayıdaki merkezde ise üriner diversiyon safhası da dahil olmak üzere tüm ameliyat robotik…

Prof. Dr. Tibet Erdoğru: PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE, F.D.A (A.B.D, GIDA İLAÇ BİRLİĞİ) TARAFINDAN ENZALUTAMİD TEDAVİSİ İÇİN YENİ UYGULAMA ONAYLANDI.

Bilindiği üzere, 2012 yılında prostat kanserinin tedavisinde Enzalutamid (Xtandi ) F.D.A. tarafından doksetaksel tedavisin tedavisi almış olan metastatik kastrasyon dirençli prostat kanseri tedavisinde ardışık tedavi alternatifi olarak onay almıştı. Daha sonra 2014 yılında ise, kemoterapi almamış metastatic kastrasyon dirençli prostat kanseri (KDPKa) tedavisinde de kullanımı yeniden düzenlenmiş ve halen daha bu şekilde kullanılmakta idi. Temmuz…

Prof. Dr. M. Öner ŞANLI: Komplike renal kistler için Bosniak sınıflamasının yeniden değerlendirilmesi: Sistematik bir derleme

(Bosniak Classification for Complex Renal Cysts Reevaluated: A systematic review) Komplike renal kistlere yaklaşım, bilgisayarlı tomografi (BT) kullanıma girdiğinden beri Uroloji’nin en uğraştırıcı konularından birisi olmuştur. Renal kistler için BT yardımı ile oluşturulan Bosniak sınıflaması, tanımlandığı 1986 yılından günümüze kadar; pek çok teknolojik gelişmelere rağmen halen “altın standart” sınıflama sistemidir. Bu sınıflama sistemine göre kistler…

Doç. Dr. A. Kadir Tepeler: Medikal ekspulsif tedavi üreter taşlarında gerçekten etkin mi? Öneriler değişiyor mu?

Renal kolik ürolojik kaynaklı acil başvuralarının en sık sebebidir. Genellikle başvuran hastalarda yapılan görüntüleme sonrası en sık rastlanan durum üreter taşlarıdır. Bu hastalarda en sık kullanılan ve Avrupa Üroloji Derneği (EAU) kılavuzları tarafından da önerilen tedavi medikal ekspulsif tedavidir (MET). MET  olarak en çok alfa blokerler (tamsulosin) kullanılsa da, kalsiyum kanal blokerleri (nifedipin), kortikosteroidler ve…

Prof. Dr. Rahmi Onur: AŞIRI AKTİF MESANE TEDAVİSİNDE MİRABEGRON + SOLİFENASİN KOMBİNASYONUNA FDA ONAYI!

Aşırı aktif mesane (AAM) oral farmakoterapisinde antimuskarinik ajanlar uzun süredir kullanılmaktadır. Plaseboya oranla anlamlı iyileşme sağlamalarına rağmen bu ajanlarla zaman zaman istenilen yanıt alınamamakta ve uzun süreli tedaviye uyum oranları çoğunlukla düşük olmaktadır. AAM hastalarının toplam 6 antimuskarinik sayısına kadar tüm ajanları denedikleri, hastaların üçte birinden fazlasının ise en az 2 antimuskarinik ilaç kullandığı pek…