Dernek Tüzüğü

BÖLÜM 1

Madde 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

ÜROLOJİ HEKİMLERİ DERNEĞİ‘dir.
Derneğin Genel Merkezi İstanbul’dadır. Gerekli görülen hallerde yasalara uygun olarak şube ve temsilcilikler açabilir. Şubeler temsilcilik açamazlar. Derneğin yurtdışındaki faaliyetlerinde İngilizce olarak kullanacağı isim karşılığı “Association of Urology Specialists” dır.

Madde 2- DERNEĞİN AMAÇLARI:

Dernek, tümüyle üroloji uzmanlarının mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir. Derneğin amacı mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ile mesleki gelişimi hedefleyerek, bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik edip, destekleyerek; çağdaş düzeye ve ötesine ulaşttrmak ve yanı sıra ülke düzeyinde üroloji uygulamalarındaki standartlar ve sağlık politikaları oluşturarak en etkin korumayı ve tedaviyi sağlamaktır. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, özel ve kamuda sağlık hizmet sektöründe çalışan üroloji tababetini icra eden üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik değerleri dikkate alır.

Madde 3- DERNEĞİN FAALİYETLERİ:

A- Mesleki
a) Her üyenin mesleki yeterliliğini daha da geliştirmek için üyeleri arasında bilgi, deneyim ve düşünce değişimine olanak hazırlamak ve üyeleri arasında dayanışma sağlayarak mesleğin saygınlığını yükseltmek.
b) Üyelerinin, özel ve kamu sağlık hizmeti sektöründeki mesleki haklarını, özlük haklarını ve çıkarlarını korumak ve mesleğe ilişkin her türlü olumsuzluklara karşı yasalar çerçevesinde, yargı organları, yasama ve yürütme kademeleri nezdinde başvurularda bulunmak, görüş bildirmek, sözcülük etmek,
gerekirse dava açmak.
c) Üyeleri arasında bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla çeşitli çalışma ve görev grupları oluşturmak,
e) Gerektiğinde hükümet, meslek örgütleri, özel ve kamu sağlık hizmeti sektöründe çalışan, sağlık çalışanları, sivil toplum örgütleriyle, özel sağlık sigortası hizmeti veren kuruluşlarla kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmak, gerektiğinde güç birliği ve işbirliği yapmak.
f) Özel ve kamu sağlık hizmetleri sektöründe, üroloji biliminin gelişmesine katkıda bulunacaklara tıbbi cihaz, makine ve malzemeleri satın alarak ya da bağış yoluyla temin ederek, maddi ve manevi yardımları sağlamak.
g) Ülkenin değişik bölge ve/veya kentlerinde şubeler ve yurtdışında temsilcilikler açmak
h) Üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak (geziler düzenlemek, dayanışma sandıkları kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla üyeleri için sözleşmeler yapmak, lokal açmak vb.)
B- Eğitim
a) Özel, kamu üniversite sağlık hizmeti sektöründeki alt yapı özelliklerine göre ürolojinin teori ve uygulamasındaki standartları belirlemek, geliştirmek, yerleşmesini teşvik etmek, benimsetmek, bu alanda politikalar oluşturmak.
b) Üroloji alanında çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu kuruluşlara üye olmak dahil işbirliği kurarak yeni eğilimlerin, olanakların, tekniklerin ve metodolojilerin izlenmesini ve üyelerin bunlardan yararlandırılmasını sağlamak.
c) Üroloji Hekimleri Derneği ile benzer mesleki amaçlarla faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlara ve/veya ortaklıklara katılmak ve/veya davet etmek ve/veya delege göndermek ve/veya kabul etmek
d) Ürolojinin tüm alanlarında, özel ve kamu sağlık hizmeti sektöründe tababet hizmeti veren meslektaşlarına ve üyelerine mezuniyet sonrası mesleki ve sürekli tıp eğitimi ile sürekli mesleki gelişimin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini teşvik etmek ve desteklemek. Bu çerçevede maddi ve manevi destek sağlayarak; özel ve kamu sağlık hizmetlerinde çalışan uzman hekimlerin bilgi ve becerilerinin arttırılması için ülke çapında sürekli tıp eğitimi kapsamında bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek.
C- Araştırma
a) Özel ve kamu sağlık hizmet sektöründe üroloji alanında çalışan hekimlere bilimsel araştırma ve yayınları yapmak ve özendirmek, bilgi üretme konusunda destek, ödül ve burs sağlamak ve talepleri doğrultusunda rehberlik yapmak.
D- Bilgilendirme
a) Halkın sağlığını korumak, halkı üroloji ile ilgili konularda bilgilendirmek amacıyla toplumu aydınlatıcı basılı ve/veya sanal ortamda yayın yapmak
b) Yazılı ve görsel yayın kuruluşlarından bu konularda destek talep etmek
Dernek yukarıda sıralanan bu amaçları gerçekleştirmek için ulusal ve uluslar arası düzeyde kongreler, seminerler, sempozyumlar, paneller, konferanslar, sergiler düzenler, düzenlenmiş olanlara katılır, araştırmalar yapar, yaptırır, periyodik veya süreli yayın çıkarır, kitaplık ve arşiv kurar, yarışmalar açar, hedefine ulaşmak için işletmeler kurulması, şirket ve/veya vakıf açılması, gayrimenkul alım satımı, devri, hibe edilmesi yada kiralanması, kiraya verilmesi, mali kaynak sağlanması da dahil olmak üzere, yasalarca yasaklanmamış her türlü faaliyette bulunabilir.

 

Madde 4- DERNEĞİN ÇALIŞMA İLKELERİ:

Dernek; tarafsız, özerk, tüm kurum ve kuruluşlara eşit uzaklıkta, ticari ve politik amaç gütmeyen, toplum ve çevre yararı öngören, açık, gerçeklere dayalı tespit, araştırma ve değerlendirmelerle söylem ve davranışlarda bulunur.

Madde 5- DERNEK AMBLEMİ:

Derneğin amblemi, Genel Kurul kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem Valilik katında yapılır. Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

BÖLÜM 2

Madde 6- DERNEĞİN ÜYELERİ:

Özel ve kamu sağlık hizmeti sektöründe veya özel vakıf üniversitelerinde eğitim ve uygulama eğitimi veren özel hastanelerde üroloji bilimini uygulamada fiil ehliyetine sahip bulunan gerçek kişiler, Üroloji Hekimleri Derneği’ne üye olabilir.
Derneğin üç çeşit üyesi bulunur: Asıl üye, fahri üye, onursal üye
3 türlüdür: A- Asil (temel), B- Fahri, C- Onursal üye.
A- Asil Üye
a) Tarifi: Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olup, Türk tıp fakültelerinden mezun veya eşdeğerdeki yabancı tıp fakültelerinden aldığı diploması Bakanlıkça onaylanmış bulunan, üroloji uzmanlık diplomasına sahip, özel sağlık hizmeti veren hastanelerde ya da özel özel vakıf ve kamu üniversiteleri ile karşılıklı anlaşmalı şekilde eğitim ve uygulama hastanesi şeklinde çalışan özel hastanelerde üroloji uzmanlığı görevi yapan uzmanlardan ve serbest erbabı olarak mesleğini icra eden üroloji uzmanlarından; o anda yürürlükte olan Medeni Kanunu’nda belirtilen şartları taşıyan adaylar, mesleki ve bilimsel çalışmaları, yayınları ile iyi ahlak sahibi bulunmaları dikkate alınarak seçilenlerdir.
b) Seçimi: Birisi kurucu üye diğeri yönetim kurulu üyesi olmak üzere, iki temel üyenin aday hakkında Sicil Kuruluna sunulan yazılı teklifi ve referansı ile, Sicil Kurulu’nun Yönetim Kurulu’na sunmasından sonra Yönetim Kurulunca oy çokluğu ile uygun görüldüğü takdirde kabul edilir.
c) Yükümlülüğü: Asil üye seçilen aday, yıllık aidatını ödemek, oto-biyografi ve oto-bibliyografisini vermek, bir adet üyelik başvuru formunu doldurarak, 3 adet 4.5 x 6 fotoğrafını Yönetim Kuruluna vermek veya göndermek ve üyelik giriş aidatını ödemekle yükümlüdür. Bunlar tamamlanınca kendisine üyelik belgesi verilir.
d) Üyelik ve genel kurula katılma hakkının kullanılabilmesi için seçim devresi aidatının ödenmiş olması gerekir. Geçmiş yılın aidatı ödenmeden yeni yıl aidatı ödenmez.

B- Fahri Üye
Üroloji Bilim Dalının gelişmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan kişilerdir. Birisi kurucu üye diğeri yönetim kurulu üyesi olmak üzere, iki temel üyenin aday hakkında yazılı teklifi ve referansı ile ve Yönetim Kurulunun kabulü veya doğrudan Yönetim Kurulu tarafından seçilirler. Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar için oy kullanamazlar. Fahri üyeler isterse aidat verebilir.

C- Onursal Üye
Temel üyeler arasında müstesna kıymetlere, veya üstün değeri ile üye olmadıkları halde, dünya çapında ün yapmış Türk ve yabancı uyruklu, amacımız alanındaki bilim adamlarından, yönetim kurulunca veya genel kurulun 1/5 üye sayısı tutan imzalı teklifle onore edilmeye layık görülüp, genel kurula teklif edilen ve genel kurulca çoğunluk kararı ile onaylanan üyeler olup, tüzüğümüzdeki yükümlülüğü fahri üye gibidir.

Madde 7- ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL EDİLME

Derneğe üye olabilmek için, adayların Yönetim Kurulu’na yazılı bir dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle başvurmaları gereklidir.
a) Nüfus cüzdanı sureti ya da Nüfuz cüzdanı fotokopisi,
b) Üroloji uzmanlık eğitimi aldığını gösteren belgelerden biri
c) Özel sağlık hizmeti sektöründe çalışanlar adayların, Tabip Odası’ndan ya da çalıştığı hastanenin mesul müdüründen aldığı üroloji uzmanı olarak faaliyette bulunduğunu gösterir belge,
d) 2 adet 4.5 x 6 ebadında fotoğraf
e) Birisi kurucu üye diğeri yönetim kurulu üyesi olmak üzere, iki temel üyenin aday hakkındaki referans mektubu
İnternet yoluyla yapılan başvurularda Sicil Kurulu tarafından dikkate alınır ve yukarıdaki yasal belgelerin tamamlanması istenir.
Başvurunun yapılmasını takiben, Sicil Kurulu’nun Yönetim Kurulu’na yaptığı başvuru tarihinden itibaren Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır.
Üyelik hakları; üyenin ilgili Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edildiği tarihte başlar.

MADDE 8- ÜYELERİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Her üyenin Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır.
b) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Eğitimdeki üye ile fahri ve uluslararası üyelerin oy hakkı yoktur.
c) Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
d) Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve dernek organları tarafından eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan kararlar alınamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
e) Üyeler, dernek düzenine uymak, derneğin amaçlarına uygun davranmak ve derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesini engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
f) Diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler ile yüz kızartıcı suçlar, kaçakçılık, ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle hükümlü bulunanlar, devletin kişiliğine karşı suç işleyenlerle bu suçların işlenmesini açıkça kışkırtma suçlarından biriyle hükümlü bulunanlar, kamu düzeni aleyhine işlenen suçlar ile kalpazanlık suçlarından biriyle ilgili hükümlü bulunanlar, derneğe üye olamazlar.
g) Dernekten kendi isteği ile ayrılan veya çıkarılan üyenin derneğe tekrar kabulü halinde, varsa eski birikmiş borçları da tahsil edilir.
h) Üyenin çalıştığı özel sağlık hizmeti veren hastaneden ayrılması ve resmi nitelikte hizmet veren devlete bağlı bir eğitim ya da sağlık uygulama kurumuna geçmesi durumunda Dernek üyelik kaydını
Sicil Kurulu’na başvurarak, 3 ay içinde sildirmesi gereklidir. Üyelik kaydını, söz edilen başvuru ile, sildirmeyen üye, iş değişikliğinin gerçekleştiği tarihten sonraki 3. ayda Dernek’ten istifa etmiş olarak kabul edilir.
Üye bu 3 aylık süre zarfında Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkını kaybetmiş sayılır ve oy kullanamaz.

Madde 9- ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMANIN ŞARTLARI ve ŞEKİLLERİ:

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.
Kendiliğinden: Üyelik için Kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
Kendi İsteği İle Ayrılma: Dernek üyeliği, üyelikten ayrılma isteğiyle sona erer.
Üyenin Sicil Kurulu’na sunulan istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin ayrılış tarihine kadarki aidat borçlarını sona erdirmez. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Derneğin etik ilkeleri ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, dernek amaçlarına ve/veya tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak ve/ veya dernek çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunmak
b) Üyelik ve hekimlik onur, itibar ve şerefi ile bağdaşmayan hal ve hareketlerde bulunmak.
c) Dilekçe ve üyelik bilgi fişinde gerçeğe uymayan beyanda bulunmak, üye olma şartlarını, üyelik anında taşımadığı tespit edilmek veya Dernek tüzüğünde veyahut Dernekler Kanunu’nda yazılı özelliklerden birini kaybetmiş olmak.
e) Tüzükte kayıtlı üyelik görevlerini, Yönetim Kurulu’nun yazılı ikazına karşın iki ay içerisinde yerine getirmemek
f) Üyenin çalıştığı özel sağlık hizmeti veren hastaneden ayrılması ve resmi nitelikte hizmet veren devlete bağlı bir eğitim ya da sağlık uygulama kurumuna geçmesi durumunda Dernek üyelik kaydını
Sicil Kurulu’na başvurarak, 3 ay içinde sildirmesi gereklidir. Üyelik kaydını, söz edilen başvuru ile, sildirmeyen üye, iş değişikliğinin gerçekleştiği tarihten sonraki 3. ayda Dernek’ten istifa etmiş olarak kabul edilir.
Üye bu 3 aylık süre zarfında Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkını kaybetmiş sayılır ve oy kullanamaz.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir.

Madde 10- ÜYELİKTEN ÇIKARMA ve KESİNLEŞMESİ:

Üye, Sicil Kurul’un teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Karar ilk olağan genel kurulun bilgisine arz edilir. Üye, bu karara karşı Genel Kurula itiraz edilebilir. Genel Kurul tarafından verilen karar, yargı yolları açık olmak koşuluyla, kesindir. Bu karar üyelere duyurulur.

BÖLÜM 3

Madde 11- DERNEĞİN YÜRÜTME ORGANLARI:

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Sicil Kurulu

Madde 12- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantıları Olağan toplantı: Her üç yılda bir Aralık ayında olağan olarak, Dernek merkezinin bulunduğu yerde ya da Yönetim Kurulu’nun alacağı karara göre başka bir yerde yapılır.
Olağanüstü toplantı: Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hâllerde veya Denetleme
Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı karar ve başvuru üzerine veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağrı yapılır. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağanüstü genel kurul toplantısı, genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır, ancak gündemi olağanüstü toplantıya neden olan konunun görüşülmesinden ibarettir.

Madde 13- ÇAĞRI USULÜ:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’nün ilk toplantıya katılması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, merkez yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz. Geri bırakma sebepleri belirtilmek suretiyle toplantı ilk ilanın yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Üyeler bu ikinci toplantıya da aynı esaslara ve sürelere uyularak yeniden çağrılır.

Madde 14- TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’nün ilk toplantıya katılması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, merkez yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz. Geri bırakma sebepleri belirtilmek suretiyle toplantı ilk ilanın yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Üyeler bu ikinci toplantıya da aynı esaslara ve sürelere uyularak yeniden çağrılır.

Madde 15- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere duyurulan gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır. Genel Kurul, Genel Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da 2. Başkan tarafından açılır.
Genel kurulun açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, üyeler arasından açık oylama usulüyle bir başkan, en az iki yazman seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Başkanlık Divanı Genel Kurul müzakerelerini idare etmek ve gerekli zabıtları tutmakla görevlidir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenlerler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na teslim edilir.
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 16- GENEL KURUL KARAR ALMA YETER SAYISI VE OY KULLANMA USULLER:

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Genel Kurulda kararlar tüzükte açık hüküm bulunmayan haller dışında açık oy ile alınır. Dernek organları seçimi gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Fahri ve onursal üyeler oy kullanamazlar. Genel Kurulda kararlara katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi ve tüzük değişikliklerinde kararlar katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile karar alınır.
Dernek organlarının seçiminde gizli oy ve açık tasnif usulü uygulanır ve oylar zarf içinde oy sandığına atılır. Yapılacak seçimlerde en çok oy alan üyeler asıl, daha az oy alanlar yedek üyeliğe seçilir.

Madde 17- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Derneğin Yönetim, Denetleme ve Sicil Kurulları’nın asıl ve yedek üyelerini usulüne göre seçmek,
b) Dernek tüzüğünü değiştirmek,
c) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun raporlarını görüşmek, Yönetim ve Denetim kurullarını aklamak,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe taslağını görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Üye giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatı miktarlarını belirlemek. Üye giriş aidatı o yılın üyelik aidatından az olamaz.
f) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
g) Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, federasyon gibi üst birlik ve kuruluşları kurmak veya bunlara katılmak, ayrılmak; katılım payını belirlemek ve ödemek konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
h) Gerekli görüldüğünde yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açmak, bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
ı) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
j) Derneğin fesih edilmesi,
k) Dernek amblemini değiştirmek,
l) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
m) Kamu yararına çalışan dernek sayılabilmek için başvuru yapması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
n)Yönetim Kurulu tarafından verilen üyelikten çıkarma kararlarına ilişkin itirazların görüşülüp karara bağlanması.

 

BÖLÜM IV

Madde 18- YÖNETİM KURULU ve SEÇİMİ:

Yönetim Kurulu, derneğin yürütme organıdır. 5 asıl, 5 yedekten oluşur. Gizli oy ve açık tasnif ile 3 (üç) yılda bir genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu adayı olabilmek için dernek üyesi olmak ve aidat borcu bulunmamak gerekir. Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy alırsa sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kura çekilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri, kendi arasında görev bölümü yapar. Yönetim kurulu; Başkan, İkinci Başkan, Genel Sekreter, Sayman-Veznedar ve Oturum Sekreterinden oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un bitiminden hemen sonra ilk toplantısını yapar ve aralarından bir üyeyi Genel Başkan, bir üyeyi İkinci Başkan, bir üyeyi Genel Sekreter, bir üyeyi Sayman, bir üyeyi de Oturum Sekreteri olarak seçer.
Yönetim kurulu başkanı, en fazla iki dönem başkanlık yapabilir. Boşalan görev için yedek üyeler sırasıyla göreve çağırılır.
Yönetim Kurulunda aynı işverene bağlı birden fazla üye seçilemez.
Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur.
Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılabilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkan vekillerinden birisi başkanlık eder.

Madde 19- YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV ve YETKİLERİ:

Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa başkan veya bir başkan vekilinin çağrısıyla ve saptadığı günde üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Yönetim Kurulu aşağıda yazılı gündem maddelerini karara bağlar:
a) Derneği Genel Başkan kanalıyla temsil etmek veya Genel Başkanının görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, resmi mercilerce istenecek temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek,
b) Genel kurul kararlarını uygulamak, derneğin tüzükte belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla girişimlerde bulunmak, bu amaçla çalışma ve görev grupları oluşturmak,
c) Dernek amaçları için gereken her türlü kararı almak. Organ, çalışma ve görev gruplarının (birim, komite, kurul, komisyon vb.) yapılanması, işleyişi, görev ve yetkileri ile ilgili konuları belirlemek, yönerge ve iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.
d) Üyelerin mesleki gelişmeleri ve aralarındaki bağları güçlendirmeleri için bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenlemek ve yayınlar yapmak.
e) Bu mesleki, eğitim ve bilimsel etkinliklerin yıllık veya daha uzun süreli programlarını yapmak ve bu etkinlikler için gerekiyorsa dernek üyelerine veya şube yönetim kurullarına görev vermek, bilimsel toplantıların genel çerçevesini belirlemek ve mali altyapısını sağlamak.
f) Genel kurula sunulacak önerileri ve toplantı gündemini hazırlayarak, Genel Kurul’u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak
g) Yıllık çalışma programı hazırlamak
h) Derneğin gelir ve gider hesaplarını tutmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
i) Tahmini bütçenin fasılları arasında zorunlu nedenlerle değişiklik gerekirse, genel kuruldan aldığı yetkiyle aktarma yapmak,
j) Bütçe giderlerini karşılamak ve Dernek gelirlerinin tahsilatını sağlamak,
k) Harcamalara karar vermek,
l) Davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan ve temyizden feragat etmek, davayı ve feragatı kabul etmek, dava açmak, idari, mali, adli, icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususları kapsayan vekaletname vermek,
m) Genel Kurul’dan alacağı yetki ile Dernek Şubelerini açmak
n) Yurt içi ve dışı bilimsel etkinlikler için organizasyonda bulunmak üzere dernek üyelerini görevlendirmek
p) Derneğin amaçları doğrultusunda, resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla gerçek ve tüzel kişilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek
r) Halkı üroloji ile ilgili konularda bilgilendirmek amacıyla toplumu uyarıcı, bilgilendirici toplantılar düzenlemek, dergi veya broşürler yayınlamak, yazılı ve görsel yayın kuruluşları ile bu doğrultuda işbirliği yapmak,
s) Derneğin amaçları doğrultusunda özel sağlık kuruluşları ile burada çalışan üyelerinin özlük haklarını ve mezuniyet sonrası eğitimlerdeki çalışmalarını düzenlemek ve özel sağlık kuruluşları ile yetkili oalrak görüşmelerde bulunmak
ş) Genel merkez işlerini yürütmek için bina kiralamak, ücretli personel tutmak, gerekirse genel kurul kararıyla bina satın almak
t) Onursal üye adaylarının işlemlerinin tamamlanması sonrasında belgelerinin düzenlenerek kendilerine verilmesini sağlamak
u) Derneğin amaçlarına uygun uluslararası faaliyet ve ilişkiler için yasaların cevaz verdiği şekil ve usullere göre organizasyonlar düzenlemek, bu amaçla dernek temsilcilerini seçmek, görevlendirmek
ü) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Madde 20- YÖNETİM KURULU'NUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMAMASI:

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 21- DENETLEME KURULU:

Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından üç yıl süre için gizli oy ile üç asil ve üç yedek üye seçilerek Denetleme Kurulu oluşturulur. Asil üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden biri kurula başkanlık eder. Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir. Denetleme Kurulu denetleme görevini en az altı ayda bir yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur. Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri, Denetleme Kurulu’nun tetkikine sunmakla yükümlüdür.
Bu konuda rapor hazırlayarak Genel Kurula sunar. Düzenlenen raporun bir örneği Yönetim Kurulu’na verilir.
Yönetim Kurulu’na 1 ay evvel haber vermek suretiyle dilediği zaman denetler.

Madde 22- DENETLEME KURULU'NUN GÖREV ve YETKİSİ:

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca uygulanıp uygulanmadığını, Dernek işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,
b) Derneğin defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama istemek,
c) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun havale edeceği tahkikat ve tetkikatı yapmak ve neticesini tahkikat ve tetkikat isteyen kurula bir raporla sunmak,
d) Gerektiğinde Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek,
e) Denetleme raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

Madde 23- SİCİL KURULU:

Sicil Kurulu, en az beş yıldır özel sağlık hizmetleri sektöründe hizmet çalışan ve Genel Kurul toplantı tarihinden en az beş gün önce yazılı olarak adaylık başvurusunda bulunan üyeler arasından Genel Kurul’ca 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Sicil Kurulu üyeleri, seçimi izleyen hafta içersinde yapacakları toplantıda kendi aralarında, bir Sicil Kurulu Başkanı, bir Başkan Yardımcısı ve bir Raportör olmak üzere görev bölümü yaparlar. Sicil kurulu üyeleri Başkan’ın çağrısı ile en az iki ayda bir olağan ve gerektiğinde de olağanüstü toplanırlar.

Madde 24- SİCİL KURULU GÖREV ve YETKİLERİ:

a) Üye başvurularını kabul eder, başvuru evraklarını düzenler ve adayın başvurudaki eksikleri tamamlaması için gerekli düzenlemeleri yapar
b) Üye başvurularını eksiksiz olarak Yönetim Kurulu’na sunulmasını organize eder
c) Üyelerin sicillerini tutmak, yasalar uyarınca gerekli belgeleri sağlamak ve siciller doğrultusunda yapılması gereken yasal işlemler için Yönetim Kurulu’na bilgi vermek.
d) Genel Kurul’a çalışma dönemine ilişkin, çalışma ve önerilerini belirten bir rapor sunmak.
e) Sicil Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin bir Yönetmelik hazırlamak.
f) Yönetim Kurulu’nca havale edilen şikayetleri ve dosyaları kanunlar, dernek tüzüğü, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde usul ve esas bakımından değerlendirip sonuçlandırır.
g) Meslek ve deontolojiye, şeref ve haysiyete aykırı harekette bulunan üyelere gereğine göre uyarma, kınama, tavsiye veya gerekliyse üyelikten çıkarılmasını Yönetim Kurulu’na teklif eder.

Madde 25- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV ve YETKİLERİ:

A- Başkan:
1- Başkan Derneğin tabii temsilcisidir. Dernek adına konuşma ve yazışmaya yetkilidir.
2- Toplantıları idare eder. Bütün danışma ve yardımcı kurullara başkanlık eder.
3- Para yatırımı ve çekiminde sayman veznedarla müşterek imza atar.
4- Toplantılarda genel sekreterle veya oturum sekreteri ile tutanakları imzalar.
5- Yönetim Kurulu kararlarında çoğunluk hükmünü yürütür, eşit oylamada başkanın tarafı çoğunluk sayılır.
B- İkinci Başkan:
Başkanın bulunmadığı hallerde yerine tam yetkilidir ve başkanın tabii yardımcısıdır.
C- Genel Sekreter:
1- Başkanın yetkileri bölümündeki, kendine özel görevleri yapar.
2- Derneğin, üye, kayıt, karar ve gelen-giden evrak defterlerini, dosyalarını muntazam şekilde tutar ve bütün yazışmaları yapar.
3- Genelge hususiyetindeki bildirileri üyelere duyurur.
4- Yardımcı ve danışma kurullarının da tabii iştirakçisidir.
5- Üyelerin aidat ve sair yükümlülüklerini saymanla birlikte takip eder ve gerekirse üyeleri mektupla ikaz eder.
Üyelerin iki ay içinde cevap vermesi beklenir.
D- Sayman Veznedar:
1- Derneğin gelir ve giderlerini kanuni şekilde usulüne uygun tutar ve kaydeder.
2- Para gelirlerini öncelikle milli bir bankaya yatırır.
3- Bankadan parayı başkanla müşterek imza altında çeker.
4- Üye aidatını ve dernek gelirlerini izleyerek gerekli işlemi yapar.
E- Oturum Sekreteri:
Dernek genel toplantılarında kayıtları tutar.
Arşiv işlerini tanzim eder. Genel işlem, yazışma ve yayınlarda genel sekretere yardım eder. Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri yapar.

BÖLÜM V

Madde 26- ŞUBELERİN KURULUŞU:

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

Madde 27- ŞUBELERİN ORGANLARI:

Her şubede genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu veya denetçi oluşturulması zorunludur. Şubeler genel kurullarını merkez genel kurul toplantılarından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şube genel kurulu şubenin en yüksek ve en yetkili karar organıdır. Şube genel kurulu şubede kayıtlı ve genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerinden oluşur. Genel Kurul toplantıları iş bu tüzük hükümlerine yapılır. Şubeler, Merkez Genel Kurulunda Şube Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyeleri ve delegeler ile temsil edilirler. Şubeler Merkez genel kurulundan temsil edilmek için genel kurulda üyelerinin 1/5’i oranında delege seçerler.

MADDE - 28/1: ŞUBE GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a)Şube organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
b) Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
c) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
d) Şubenin fesih edilmesi.
e) Yönetim Kurulunun verdiği ihraç kararlarına karşı yapılan itirazları görüşerek karara bağlamak,
f) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

MADDE - 28/2: ŞUBE YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun Dernek asıl üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla seçeceği beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur.
Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul’ca seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Sekreter ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, üst üste iki seçim döneminden sonra en az bir dönem ara vermeden tekrar başkanlık görevi yapamaz. İlk Genel Kurul bu sınırlama dışındadır.
Yönetim Kurulunda aynı işverene bağlı birden fazla üye seçilemez.
Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılabilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkan vekillerinden birisi başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda şube başkanıdır ve şubeyi temsil eder. Şube Dernek Başkanının bulunmadığı zamanlarda başkan vekili başkanın bütün yetkilerine sahiptir.
Şube adına beyanatta bulunmak yetkisi sadece başkana, mazereti halinde veya yoksa başkan vekiline, o da yoksa Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir yetkiliye aittir.

MADDE - 28/3: ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim Kurulu yılda en az altı defa başkan veya bir başkan vekilinin çağrısıyla ve saptadığı günde üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Yönetim Kurulu aşağıda yazılı gündem maddelerini karara bağlar:
a) Şube Başkanının yukarıda 23/2. maddedeki yetkileri mahfuz kalmak üzere Şubeyi temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, resmi mercilerce istenecek temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek,b)Şubeyi kanunların ve tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde yönetmek,
c) Dernek amaç ve hizmet konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurmak,
d) Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, gerektiğinde mütemmim mahiyette cari devre için hazırlayacağı bütçeyi görüşmek, karara bağlamak ve bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,
e) Bütçe giderlerini karşılamak ve Şube gelirlerinin tahsilatını sağlamak,
f) Toplantı gündemi hazırlayarak Genel Kurul’u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
g) Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek,
h) Şube teşkilatını kurmak, tayin, terfi, nakil, tecziye ve diğer personel işlerini karara bağlamak ve personel kadro ücretlerini tespit etmek, bu hususlarda yönetmelikler hazırlamak,
ı) Genel Kurul kararlarını tatbik etmek,
j) Gerektiğinde üyelere yazılı ihtarda bulunmak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanları uyarmak,
k) Üyeliği teklif edilenlerin kabul ve reddi hakkında karar vermek,
l) Davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan ve temyizden feragat etmek, davayı ve feragatı kabul etmek, dava açmak, idari, mali, adli, icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususlara şamil vekaletname vermek,
m) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
n) Seçimi izleyen otuz gün içerisinde organlara seçilenleri mülki amirliğe bildirmek
o) Şube organlarında ve adres değişikliklerinin otuz gün içerisinde mülki amirliğe bildirmek.

MADDE - 28/4: ŞUBE DENETLEME KURULU:

Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından iki yıl süre için gizli oy ile üç asil ve üç yedek üye seçilerek Denetleme Kurulu oluşturulur. Asil üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden biri kurula başkanlık eder. Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir. Denetleme Kurulu denetleme görevini en az altı ayda bir yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur.

MADDE - 28/5: ŞUBE DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca uygulanıp uygulanmadığını, Dernek işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,
b) Şubenin defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama istemek,
c) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun havale edeceği tahkikat ve tetkikatı yapmak ve neticesini tahkikat ve tetkikat isteyen kurula bir raporla sunmak, d) Gerektiğinde Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek,
e) Denetleme raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Şube defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri, Denetleme Kurulu’nun tetkikine sunmakla yükümlüdür.

BÖLÜM VI

Madde 29- DERNEĞİN GELİRLERİ:

a) Üye aidatı: Üye aidatı yılda 50.00 TL olmak üzere, üç senede bir yapılan ve yönetim kurulu seçimlerini de yenileyen genel kurul tarafından saptanır. Yeni seçilen yönetim kurulu tarafından her üye için tahakkuk ettirilen yıllık üye aidatları tahsil edilir. İsteyen üyeler genel kurulda karar altına alınan üye aidatından fazlasını ödeyebilir.
b) Gayrimenkul gelirleri,
c) Yayınlarda yazarlara yüklenmesi uygun görülen ödemeler, dergi, kitap, v.b. gibi yayınlardan elde edilen gelirler,
d) Bağış ve yardımlar: 2860 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak toplanacak bağış ve yardımlardır.
e) Kongre tahsisleri,
f) Dernek kanunu gereğince devlet yardımları
g) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, festival, temsil, konser, yarışma, konferans ve benzeri gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
h) Banka faizleri ve benzeri gelirler,
ı) Her türlü koşullu yada koşulsuz vasiyet, bağışlar,
j) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar ve kabul edilecek bağışlar,
k) Önceden Mülki idare amirliğine bildirmek ve banka aracılığıyla alınması kaydı ile dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kişilerden sağlanacak yardımlar
l) İktisadi İşletme Gelirleri ve diğer gelirler.
m) Dernek, siyasi partilerden, herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.
n) Diğer gelirler: Dernek internet sitesi ve elektronik yayınlarından elde edilecek
reklam ve satış gelirleri, toplu adres etiketleri satışından elde edilecek gelirlerdir.

Madde 30- DERNEĞİN GİDERLERİ:

a) Tüzük koşullarını yerine getirmek için yapılan masraflar.
b) Yılda bir ile dört sayı çıkarılmasına çalışılacak Türkçe asıl, yabancı dilden özetli veya aksi koşuldaki dergi, kitap ve benzeri yayın giderleri.
c) Kongre, benzeri ilmi toplantılar ve bunların raporları, tutanaklarının baskı masrafları.
d) Üyelere verilecek diploma, rozet, kokart, plaket v.b. masrafları.
e) Delegasyon masraflarından uygun görülenlerin karşılanması gibi giderler, derneğin genel giderlerini teşkil eder.

Madde 31- AMBLEM-MADALYON ve YARDIMLAŞMA:

a) Dernek Yönetim Kurulu’nun saptadığı amblem, derneğin yazışma ve yayınlarında kullanılır.
b) Dernek üyelerine üyelik diploması, kimlik kartı ve gereğinde rozet verilir. Aidatı ödenen yıl ve devreye ait üyelere yetki kartı verilir.
c) Olağanüstü değerler, periyodik uzun hizmet yıllarını idrak edenler ve emekliler ile, tıbbi, ilmi, ulusal ve evrensel büyük hizmet yapanlar onurlarına, şölen ve törenler tertip edilebilir ve ayrıca özel anı hediyeleri verilebilir.
d) Yardım gereğinde, muhtaç olan üyelere, imkanlar dahilinde maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışma tertip edilip, sağlanabilir.

MADDE-32- GELİR GİDERDE USÜLÜ

Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgeleri saklama süresi (5) yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri genel merkez yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar 5253 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir. Dernek geliri toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu şahıslara yetki belgesi çıkartılır. Dernek paraları muteber Banka hesaplarında Yönetim Kurulu’ndan iki üyenin imza yetkisi ile bulundurulur.

Madde 33- MALİ HÜKÜMLER

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’da başlar ve 31 Aralık’ta biter. Derneğin bütçesi gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.
Çalışma dönemi bitimi ile her olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar geçecek süre içinde yapılacak gider harcamaları bir önceki bütçede öngörülen ödenekler dahilinde yapılır.

Madde 34- DERNEĞİN BORÇLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için sürdüreceği faaliyetlerde gerekli gördüğü taktirde genel kurul kararı ile bankalardan yada diğer tüzel kişiliklerden borç alabilir ancak bu miktar derneğin yapacağı faaliyetin veya projenin toplam maliyetinin yarısından fazla olamaz. Dernek aynı şekilde üyelerinden de borçlanma yoluna gidebilir. Bankalar haricinde yapılan borçlanmaların geri ödenmesinde borç miktarına en fazla Merkez Bankasının aylık veya yıllık faiz oranlarında artış yapılabilir. Bankalara yapılacak borçlanmalarda bankanın uygulayacağı faiz miktarı geçerlidir. Dernek aynı şekilde 5253 sayılı kanunun 10.maddesine göre yardım alabilir.

Madde 35- DERNEĞİN DEFTER VE EVRAKI:

Dernek aşağıda yazılı noter tasdikli defterleri tutar.
İşletme Hesabı esasına tabi olarak:
a)Üye kayıt defteri,
b) Karar defteri,
c) İşletme hesabı defteri,
d) Demirbaş defteri,
e) Alındı belgesi kayıt defteri,
f) Gelen giden evrak defteri.
Bilanço esasına tabi olarak:
a) Üye kayıt defteri
b) Karar defteri
c) Yevmiye defteri
d) Büyük defter,
e) Envanter defteri ,
f) Alındı belgesi kayıt defteri,
g) Gelen giden evrak defteri.

Madde 36- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Derneğin iç denetimi, Dernekler tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak Dernek tüzüğünde “Dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri kadar açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak üzere, üyeler ve dernek organlarına tüm dernek faaliyetleri ve işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim halinde Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir. Dernek gerekil görülmesi halinde özel denetim kurulları tarafından da denetlenebilir. Yönetim kurulu denetimi yapan üyeler yada kurumlara her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

Madde 37- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen Otuz (30) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 38- BEYANNAME VERME:

Dernek, faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçları konusunda, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen şekle uygun olarak düzenleyecekleri beyannameyi yıl sonu itibarıyla Nisan ayı sonuna kadar mahallin en büyük mülki amirine verirler.

Madde 39- ORTAK HÜKÜMLER:

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

Madde 40- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzük hükümleri olağan ve olağanüstü toplantı gündeminde Genel Kurulca değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için ilk toplantıda toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3’nün toplantıya katılması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise üyeler kanun ve tüzük hükümlerine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar her iki toplantıda da toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

Madde 41- FESİH VE TASFİYE:

Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir;
a) Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
b) Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için kanun ve tüzük hükümlerine göre üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar her iki toplantıda da hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.
c) Derneğin dağıtılmasına karar veren Genel Kurul, Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını tahsil edip borçlarını öder.
d) Dernek fesih olduktan sonra Derneğin bütün para ve malları genel kurul kararı ile herhangi bir devlet kurumuna bırakılır.
e) Tasfiye ve devir işlemleri kanun hükümlerine göre yapılır.

Madde 42- YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ:

Derneğin yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşları üyelerini Türkiye’ye çağırması yada yabancı kuruluşların çağrılarına uyarak üyelerini ve temsilcilerini yurtdışına göndermesi 5253 sayılı kanun hükümlerine göre yapılır.

Madde 43- KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMA KOLLARI:

Yönetim Kurulu, Derneğin amacına ulaşabilmesi için, gerekli çalışmaları yapar. Bu bağlamda; kurul, komisyon, çalışma kolları gibi birimler oluşturur.

Madde 44- YÖNETMELİKLER:

Dernek ana tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır.

Madde 45- YÜRÜRLÜK:

Bu tüzük, Mülki Amirlik tarafından onaylandığı tarihten sonra Dernek Başkanlığına yazılı olarak tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

Madde 46- HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.