Testisten Sperm Elde Etmede Başarıyı Öngören Faktörler Nelerdir?: Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu

Erkek infertilitesi son yıllarda sıklığı giderek artan bir sağlık sorunudur ve her yıl infertilite nedeniyle yardımcı üreme tekniklerine başvuran çiftlerin sayıları artmaktadır. İnfertil erkeklerin yaklaşık %15’inde görülen azospermi durumunun, toplum genelindeki sıklığı %1 civarındadır. Geçmiş yıllarda hiç bir şekilde çocuk sahibi olamayan bu erkekler, yardımcı üreme tekniklerindeki gelişmeler sayesinde artık çocuk sahibi olabilmektedir. Günümüzde azospermi…

Radikal Sistektomi

Kas invazif mesane tümörlerinin etkin tedavisinde  radikal sistektomi ameliyatı çok etkin bir rol oynar. Mesane, prostat, seminal veziküller kadında ise uterus birlikte çıkartılır. Lenf diseksiyonu ameliyattta evreleme ve tedavi edici etkiye sahiptir. Mesane çıkartıldıktan sonra üriner diversiyon yapılması gerekmektedir. Kontinan veya inkontinan diversiyon teknikleri uygulanır. Ameliyat sonrası süreci etkileyen en önemli   kısım diversiyon sonrası…

Laparoskopik nefrektomide pedikül diseksiyonunda geniş planda çalışmayı nasıl sağlıyorum? – Prof. Dr. M. Öner Şanlı

Laparoskopik nefrektomi, Üroloji pratiğinde en sık yapılan operasyonlardan birisidir. Acıbadem Taksim Hastanesi’nde 5-6 Nisan 2019  tarihinde yapılan zor vakalarda ileri laparoskopik ve robotik cerrahi – Extreme 2019 toplantısında gerçekleştirdiğim parsiyel nefrektomi sırasında; pedikul diseksiyonunda zorlandığım durumlarda kullandığım, böbreğin alt polünün daha fazla mobilizasyonunu amaçlayan cerrahi tekniği göstermiştim. Bu teknik konusunda toplantı sonrasında aldığım geri bildirimler…

PROF. DR. TARIK ESEN: KÜÇÜK SOLİD BÖBREK KİTLELERİNDE MİNİMAL İNVAZİV NEFRON KORUYUCU CERRAHİ: TEKNİK ÖZELLİKLER

GİRİŞ Nefron Koruyucu Cerrahisi (NKC), sürekli genişleyen endikasyonlarla yapılmakta olan, uzun dönem onkolojik sonuçları ile radikal nefrektomiden farksız ancak total böbrek fonksiyonunun korunması açısından özellikle yüksek riskli hastalarda çok daha avantajlı ve bu nedenle ilk önerildiği zorunlu hallerin dışında bugün esasen elektif amaçlarla kullanılan çok önemli bir girişimdir. Kılavuzlar T1a hastalıkta seçkin tedavi olduğunu söylerken,…

Prof. Dr. Levent Türkeri: Prostat Kanseri Tanısında Yeni Bir Dönem: MRI-TRUS Füzyon Kılavuzluğunda Biyopsi

Prostat kanseri tanısı diğer solid organ tümörlerinden önemli farklar göstermektedir.  Bu gün için tanı amacıyla rasgele (belli bir sistematik dahilinde olsa bile) biyopsi yapılan başka bir organ söz konusu değildir. Buna bağlı olarak da birinci basamakta standart kabul edilen 10-12 kor transrektal sistematik biyopsinin tanı etkinliği sınırlıdır. Biyopsi tekniğinde zaman içinde ortaya çıkan gelişmelere ve…

Prof. Dr. Ali Erol: Günümüzde Selim Prostatik Obstrüksiyonun Tedavisinde Lazer Uygulamaları:

Selim prostat büyümesine bağlı mesane çıkımı obstrüksiyonunun tedavisinde, transüretral prostat rezeksiyonunun(TURP) “altın standart yöntem” olarak kabulü, çeşitli dalga boylarındaki ve güçteki lazerlerin daha az morbiditeye sebep olacak şekilde benzer sonuçlar sağlaması nedeni ile tartışılır hale gelmiştir. Yaklaşık 20 yıllık bir süreçte “potassium titanyl phosphate 532”(KTP 532) ile başlayan ve lazerleri tekrar  popüler kılan gelişmeler sonucunda,…

Prof. Dr. Sinan Zeren: Retrograd İntrarenal Cerrahi / Etkinlik ve Emniyet

Endoskopik cihazların incelmesi yanında dayanıklılığının ve defleksiyon özelliklerinin arttırılmış olması, kullanılan yardımcı malzemelerin çeşitliliğinde ve kalitelerindeki artış, video görüntüleme, lazer teknolojisi ve irrigasyon sistemlerindeki gelişmeler günümüzde üreterorenoskopi ile uygulanan retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) endikasyonlarını oldukça genişletmiştir. Kullanımda olan fleksıbl üreterorenoskoplar temel olarak fiberoptik (konvansiyonel) ve dijital diye ikiye ayrılmaktadır. 1980’li yıllarda fiberoptik olarak başlayan cihazlar…

Adacıklı varyant

Doç. Dr. Yeşim Sağlıcan: Ürotelyal Karsinomlar

Soru: Bir üroloji uzmanı olarak biliyorum ki, mesanenin ürotelyal karsinomunda çeşitli varyantlar mevcut. Ve bunlar bazen sistektomi öncesi neoadjuvant kemoterapilere rezistansın da göstergesi olabiliyor. Patoloğumdan özellikle bu varyant değerlendirmesini isterken, özet neleri bilmem gerekir? Ürotelyal tümörler; papiller (papillom, malignite potansiyeli düşük ürotelyal neoplazi, papiller karsinom) ve non-papiller (in situ ürotelyal karsinom ve invaziv ürotelyal karsinom)…

Doç. Dr. TÜMAY İPEKÇİ : Benign Prostat Hiperplazisinde Fitoterapi

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) tedavisinde fitoterapötik ajanlar 1990 yılından beri klinik pratikte kullanılmaktadır. Bu bitkisel ilaç preparatları kökler, tohumlar, polen, kabuk veya meyvelerden yapılır. En yaygın olarak kullanılan bitkiler Cucurbita pepo (kabak çekirdeği), Hypoxis rooperi (Güney Afrika yıldız otu), Pygeum africanum (Afrika erik ağacının kabuğu), Secale cereale (çavdar poleni), Serenoa repens (syn. Sabal serrulata; saw…

Prof. Dr. M. Derya Balbay: ROBOTİK SİSTEKTOMİ SONRASI ÜRİNER DİVERSİYON İNTRAKORPOREAL Mİ EKSTRAKORPOREAL YÖNTEMLE Mİ YAPILMALI?

Robotik sistektomi sonrası üriner diversiyonlar çoğunlukla ekstrakorporeal (EKÜD) yöntemle yapılır. Bu yöntemde genellikle sistektomi ve lenfadenektomi sonrasında karın ön duvarında bir kesi yapılarak barsaklar dışarı alınır, istenilen uzunluktaki segment gastrointestinal trakttan ayrılarak ileal loop veya ortotopik mesane yapılarak ameliyat tamamlanır. Çok az sayıdaki merkezde ise üriner diversiyon safhası da dahil olmak üzere tüm ameliyat robotik…