Adacıklı varyant

Doç. Dr. Yeşim Sağlıcan: Ürotelyal Karsinomlar

Soru: Bir üroloji uzmanı olarak biliyorum ki, mesanenin ürotelyal karsinomunda çeşitli varyantlar mevcut. Ve bunlar bazen sistektomi öncesi neoadjuvant kemoterapilere rezistansın da göstergesi olabiliyor. Patoloğumdan özellikle bu varyant değerlendirmesini isterken, özet neleri bilmem gerekir? Ürotelyal tümörler; papiller (papillom, malignite potansiyeli düşük ürotelyal neoplazi, papiller karsinom) ve non-papiller (in situ ürotelyal karsinom ve invaziv ürotelyal karsinom)…

Yeni Nesil Ürolojik Eğitim Programı UroKamp 2018 – Urology 4.0 İzlenimlerimiz

ÜroKamp bilimsel programı, üroloji alanında yeni nesil eğitim programı olup, alışılagelmiş eğitim programlarının aksine interaktif, teorik ve pratik eğitim programlarını kapsayan, multidisipliner, teknolojik bir eğitim programı olma özelliğini taşımaktadır. Amaç; ürolojik temel bilgileri eğitim modülleri çerçevesinde kısa ve öz sunum ve kurslarla katılımcılara aktararak, katılımcıların geniş konular dahlinde güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamaktır. ÜroKamp eğitim programı,…

Nasıl Çözüyorum? – Prof. Dr. Bülent Oktay

Böbrek nakli, kronik böbrek yetmezliğinin en etkin tedavisidir.  Böbrek nakli, böbrek hastalığının cerrahi tedavisi olduğu için ürologlar tarafından uygulanmalıdır. Bununla birlikte ülkemizde yaklaşık doksan adet böbrek nakli merkezinden sadece 12’sinde sorumlu uzman ürologdur. Üroloji ihtisası içinde vasküler cerrahi rotasyonu olmadığından, böbrek nakli yapılan üroloji klinikleri dışında üroloji uzmanlık eğitimi alanlar, bu noktada eksik kalmaktadır. Böbrek…

Doç. Dr. TÜMAY İPEKÇİ : Benign Prostat Hiperplazisinde Fitoterapi

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) tedavisinde fitoterapötik ajanlar 1990 yılından beri klinik pratikte kullanılmaktadır. Bu bitkisel ilaç preparatları kökler, tohumlar, polen, kabuk veya meyvelerden yapılır. En yaygın olarak kullanılan bitkiler Cucurbita pepo (kabak çekirdeği), Hypoxis rooperi (Güney Afrika yıldız otu), Pygeum africanum (Afrika erik ağacının kabuğu), Secale cereale (çavdar poleni), Serenoa repens (syn. Sabal serrulata; saw…

Prof. Dr. M. Derya Balbay: ROBOTİK SİSTEKTOMİ SONRASI ÜRİNER DİVERSİYON İNTRAKORPOREAL Mİ EKSTRAKORPOREAL YÖNTEMLE Mİ YAPILMALI?

Robotik sistektomi sonrası üriner diversiyonlar çoğunlukla ekstrakorporeal (EKÜD) yöntemle yapılır. Bu yöntemde genellikle sistektomi ve lenfadenektomi sonrasında karın ön duvarında bir kesi yapılarak barsaklar dışarı alınır, istenilen uzunluktaki segment gastrointestinal trakttan ayrılarak ileal loop veya ortotopik mesane yapılarak ameliyat tamamlanır. Çok az sayıdaki merkezde ise üriner diversiyon safhası da dahil olmak üzere tüm ameliyat robotik…

Prof. Dr. Tibet Erdoğru: PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE, F.D.A (A.B.D, GIDA İLAÇ BİRLİĞİ) TARAFINDAN ENZALUTAMİD TEDAVİSİ İÇİN YENİ UYGULAMA ONAYLANDI.

Bilindiği üzere, 2012 yılında prostat kanserinin tedavisinde Enzalutamid (Xtandi ) F.D.A. tarafından doksetaksel tedavisin tedavisi almış olan metastatik kastrasyon dirençli prostat kanseri tedavisinde ardışık tedavi alternatifi olarak onay almıştı. Daha sonra 2014 yılında ise, kemoterapi almamış metastatic kastrasyon dirençli prostat kanseri (KDPKa) tedavisinde de kullanımı yeniden düzenlenmiş ve halen daha bu şekilde kullanılmakta idi. Temmuz…

Prof. Dr. M. Öner ŞANLI: Komplike renal kistler için Bosniak sınıflamasının yeniden değerlendirilmesi: Sistematik bir derleme

(Bosniak Classification for Complex Renal Cysts Reevaluated: A systematic review) Komplike renal kistlere yaklaşım, bilgisayarlı tomografi (BT) kullanıma girdiğinden beri Uroloji’nin en uğraştırıcı konularından birisi olmuştur. Renal kistler için BT yardımı ile oluşturulan Bosniak sınıflaması, tanımlandığı 1986 yılından günümüze kadar; pek çok teknolojik gelişmelere rağmen halen “altın standart” sınıflama sistemidir. Bu sınıflama sistemine göre kistler…

Doç. Dr. A. Kadir Tepeler: Medikal ekspulsif tedavi üreter taşlarında gerçekten etkin mi? Öneriler değişiyor mu?

Renal kolik ürolojik kaynaklı acil başvuralarının en sık sebebidir. Genellikle başvuran hastalarda yapılan görüntüleme sonrası en sık rastlanan durum üreter taşlarıdır. Bu hastalarda en sık kullanılan ve Avrupa Üroloji Derneği (EAU) kılavuzları tarafından da önerilen tedavi medikal ekspulsif tedavidir (MET). MET  olarak en çok alfa blokerler (tamsulosin) kullanılsa da, kalsiyum kanal blokerleri (nifedipin), kortikosteroidler ve…